W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE ORGANIZOWANE SĄ OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 7:20 - 15:20

 DSC 1526 640x427

 

 

 

Wychowawcy: Kinga Plucinska-Zdunek, Grażyna Koczorowska, Violetta Matuszak, Sylwia Tajsner, Ilona

Wróblewska, Monika Wawrzyniak, Angelika Nolka, Paula Malińska 

Ze świetlicy szkolnej korzystają dzieci objęte dowozem szkolnym oraz wymagające opieki po zajęciach lekcyjnych. Opieka zorganizowana jest przed i po zajęciach szkolnych oraz w czasie ich trwania. Uczęszczają do niej również uczniowie zwolnieni z zajęć lekcyjnych na basenie.

W razie potrzeby można zapisać dziecko na świetlicę popołudniową (po zajęciach). Należy wypełnić - WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ i złożyć w sekretariacie szkolnym lub u wychowawców.

Świetlica popołudniowa zorganizowana jest dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy swoich rodziców (opiekunów) lub inne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki w szkole. Dziecko zapisywane jest do świetlicy na dany rok szkolny. Przyjmowanie wniosków odbywa się przez cały rok.

Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, twórczych działań oraz odrabiania prac domowych. Świetlica spełnia swoją funkcję. Stara się rozwijać umiejętności i uzdolnienia dzieci, wyzwalać ekspresję twórczą i kształtować sprawność ruchową. Staramy się, aby nasze zajęcia uczyły dzieci współdziałania w grupie i kształtowały umiejętności prawidłowego komunikowania się.

Zajęcia prowadzone w świetlicy oparte są o zatwierdzony na początku roku szkolnego Plan pracy świetlicy. Tematyka zajęć uwzględnia kalendarzowy układ roku oraz wynikające z niego święta i uroczystości. Zajęcia świetlicowe mają zarówno charakter indywidualny, jak  i grupowy. Odbywa się zgodnie z dziennym rozkładem zajęć.

W świetlicy prowadzone są zajęcia zgodne z programem pracy dydaktyczno -wychowawczej, realizując założone w nim cele:

- Zapewnienie wszechstronnej opieki dzieciom przebywającym w świetlicy przed w czasie i po lekcjach.

- Dbanie o prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny dzieci.

- Przyswojenie dzieciom kultury dnia codziennego.

- Przeciwdziałanie agresji, integracja uczniów.

- Zapoznanie dzieci z kulturą i tradycjami własnego kraju i krajami Unii Europejskiej.

- Rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań.

- Przyzwyczajanie dzieci do dokładnego, systematycznego i samodzielnego odrabiania lekcji.

- Rozwijanie zainteresowań życiem przyrody i prawidłowego stosunku do niej.

- Pogłębianie, rozszerzanie i utrwalanie wiadomości z różnych dziedzin.

W świetlicy prowadzone są zajęcia :

- plastyczne (rysowanie, malowanie, wycinanie, wyklejanki itp.),

- muzyczne (zabawy ze śpiewem, słuchanie różnorodnej muzyki, zajęcia rytmiczno -muzyczne, taniec),

- sportowe (gry i zabawy ruchowe na sali gimnastycznej , boisku szkolnym),

- dydaktyczne (zabawy słowne, krzyżówki, rebusy, zgadywanki, doskonalenie czytania),

- zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych (oglądanie bajek, filmów, programów dla dzieci),

- zajęcia edukacyjne o tematyce prozdrowotnej, profilaktycznej i proekologicznej.

Świetlica znajduje się na pierwszym piętrze w sali nr. 23. Pomieszczenie dostosowane jest do potrzeb dzieci. Znajdują się w nim gry i zabawki, sprzęt RTV. Ponadto korzystamy z sali gimnastycznej, sali zabaw, placu zabaw oraz boiska szkolnego.

Dzieci i ich rodzice zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Świetlicy.