W roku szkolnym 2022/2023 świetlica szkolna czeka na naszych ucznióww godzinach:

6.20-15.50

Wychowawcy: Kinga Plucinska-Zdunek

Ze świetlicy szkolnej korzystają dzieci objęte dowozem szkolnym oraz wymagające opieki po zajęciach lekcyjnych. Opieka zorganizowana jest przed i po zajęciach szkolnych oraz w czasie ich trwania.

W razie potrzeby można zapisać dziecko na świetlicę popołudniową (po zajęciach). Należy wypełnić – WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ i złożyć w sekretariacie szkolnym lub u wychowawców.

Świetlica popołudniowa zorganizowana jest dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy swoich rodziców (opiekunów) lub inne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki w szkole. Dziecko zapisywane jest do świetlicy na dany rok szkolny. Przyjmowanie wniosków odbywa się przez cały rok.

Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, twórczych działań oraz odrabiania prac domowych. Świetlica spełnia swoją funkcję. Stara się rozwijać umiejętności i uzdolnienia dzieci, wyzwalać ekspresję twórczą i kształtować sprawność ruchową. Staramy się, aby nasze zajęcia uczyły dzieci współdziałania w grupie i kształtowały umiejętności prawidłowego komunikowania się.

Zajęcia prowadzone w świetlicy oparte są o zatwierdzony na początku roku szkolnego Plan pracy świetlicy. Tematyka zajęć uwzględnia kalendarzowy układ roku oraz wynikające z niego święta i uroczystości. Zajęcia świetlicowe mają zarówno charakter indywidualny, jak  i grupowy. Odbywa się zgodnie z dziennym rozkładem zajęć.

W świetlicy prowadzone są zajęcia zgodne z programem pracy dydaktyczno -wychowawczej, realizując założone w nim cele:

– Zapewnienie wszechstronnej opieki dzieciom przebywającym w świetlicy przed w czasie i po lekcjach.

– Dbanie o prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny dzieci.

– Przyswojenie dzieciom kultury dnia codziennego.

– Przeciwdziałanie agresji, integracja uczniów.

– Zapoznanie dzieci z kulturą i tradycjami własnego kraju i krajami Unii Europejskiej.

– Rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań.

– Przyzwyczajanie dzieci do dokładnego, systematycznego i samodzielnego odrabiania lekcji.

– Rozwijanie zainteresowań życiem przyrody i prawidłowego stosunku do niej.

– Pogłębianie, rozszerzanie i utrwalanie wiadomości z różnych dziedzin.

W świetlicy prowadzone są zajęcia :

– plastyczne (rysowanie, malowanie, wycinanie, wyklejanki itp.),

– muzyczne (zabawy ze śpiewem, słuchanie różnorodnej muzyki, zajęcia rytmiczno -muzyczne, taniec),

– sportowe (gry i zabawy ruchowe na sali gimnastycznej , boisku szkolnym),

– dydaktyczne (zabawy słowne, krzyżówki, rebusy, zgadywanki, doskonalenie czytania),

– zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych (oglądanie bajek, filmów, programów dla dzieci),

– zajęcia edukacyjne o tematyce prozdrowotnej, profilaktycznej i proekologicznej.

Świetlica znajduje się na pierwszym piętrze w sali nr. 23. Pomieszczenie dostosowane jest do potrzeb dzieci. Znajdują się w nim gry i zabawki, sprzęt RTV. Ponadto korzystamy z sali gimnastycznej, sali zabaw, placu zabaw oraz boiska szkolnego.

Dzieci i ich rodzice zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Świetlicy.