Rada Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców:

przewodnicząca Rady Rodziców – Arleta Rogacka

zastępca przewodniczącej – Ilona Balcerska

skarbnik – Anna Sendek

sekretarz –  Joanna Szafranska

członek – Kinga Plucinska-Zdunek

Skład Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców:

przewodniczący – Monika Wygoda

zastępca przewodniczącego – Patrycja Bolewicz

sekretarz – Elżbieta Kałużniak

Plan działań Rady Rodziców

PLAN PRACY RADY RODZICÓW SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHWALIBOGOWIE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

LP

ZADANIE

SPOSOBY REALIZACJI

TERMIN

ODPOWIEDZIALNI

1.

ORGANIZACJA PRACY RADY RODZICÓW

1. Struktura Rady, regulamin, zasady działania

wrzesień 2018

Dyrektor  Przewodniczący RR

2. Podsumowanie pracy Rady Rodziców za rok szkolny 2017/2018 w zakresie -działalności finansowej – działalności programowej

wrzesień 2018

Przewodniczący RR Prezydium RR     Komisja Rewizyjna RR

3. Opracowanie „Planu pracy Rady Rodziców”

wrzesień 2018

Prezydium Rady Rodziców

4.Sprawozdanie z pracy RR za rok szkolny 2017/2018

wrzesień 2018

Przewodniczący RR Prezydium RR       Komisja Rewizyjna RR

2.

UDZIAŁ RADY RODZICÓW  W PRACY DYDAKTYCZNEJ I WYCHOWAWCZEJSZKOŁY

1. Zgłaszanie propozycji   i uwag do „Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie”

wrzesień 2018

Rada Rodziców

2. Podjęcie Uchwały opiniującej „Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie”

wrzesień 2018

Rada Rodziców

3. Opiniowanie dokumentów wewnętrznych szkoły

według potrzeb

Prezydium Rady Rodziców

4. Opiniowanie pracy nauczyciela i dyrektora w przypadku ich awansu zawodowego

według potrzeb

Prezydium Rady Rodziców

5. Współpraca z instytucjami, organizacjami działającymi   w środowisku lokalnym    w zakresie realizacji zadań

cały rok

Prezydium Rady Rodziców

3.

UDZIAŁ RODZICÓW   W ORGANIZACJI ŻYCIA SPOŁECZNOŚCI UCZNIOWSKIEJ

1. Współudział  w organizacji zebrań rodziców

zgodnie                z harmonogramem zebrań

Klasowe Rady Rodziców

2. Pomoc  w organizacji   i opiece nad uczniami w czasie wycieczek   i imprez klasowych

według potrzeb

Klasowe Rady Rodziców Wychowawcy

3. Współudział w organizacji różnych form pozalekcyjnej działalności uczniów

według potrzeb

Dyrektor Wychowawcy    Rada Rodziców

4. Współudział    w prowadzeniu „Ogrodu Zmysłów”

cały rok

Rada Rodziców Opiekunowie ogrodu

5. Partnerstwo przy realizacji grantu „Zagospodarowanie terenów zielonych  w miejscowościach: Chwalibogowo, Marzenin”

Oraz Projektu „Pomoc sąsiedzka” realizowanego przez fabrykę VW

Jesień 2018

Rada Rodziców

5. Współorganizacja lub patronat nad konkursami   i działaniami)

(m.in.: DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ, SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI, 100. ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI                  DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA, MIKOŁAJKI, KONKURSY BOŻONARODZENIOWE, BAL KARNAWAŁOWY, DZIEŃ DZIECKA, WIECZORY POETYCKIE, RAJD RODZINNY…)

Cały rok według potrzeb

Prezydium Rady Rodziców, Rada Rodziców

4.

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA RADY RODZICÓW

1. Pozyskiwanie funduszy Rady Rodziców

Wpłaty na Radę Rodziców, organizacja Walentynkowej zabawy karnawałowej 2019

cały rok

16 lutego 2018r.

Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców

2. Zakup „wyprawek” dla uczniów klas pierwszych

sierpień 2019

Prezydium Rady Rodziców

3. Zakup książek i nagród rzeczowych dla uczniów wyróżniających się w nauce

według potrzeb cały rok

Prezydium Rady Rodziców

4. Zakup nagród za udział  w konkursach tematycznych

według potrzeb cały rok

Prezydium Rady Rodziców

 

Wpłat na Radę Rodziców można dokonywać poprzez przelew na:

67 9681 0002 0011 0422 0011 9433

W tytule proszę wpisać imię, nazwisko i klasę dziecka