Zamysł zbudowania nowej szkoły w Chwalibogowie powstał za czasów ówczesnego dyrektora Szkoły Podstawowej w Bardzie p. Józefa Nowickiego.

Na decyzję budowy nowej placówki wpłynęły trudne warunki lokalowe (7 izb lekcyjnych, sale przechodnie, brak sali sportowej), pogarszający się stan techniczny budynku, wymagający coraz większych nakładów finansowych oraz wzrost liczby dzieci z wioski Chwalibogowo. Z tego też powodu nieprzypadkowa była lokalizacja szkoły. Grunt pod budowę nowego budynku szkolnego przekazał dyrektor Kombinatu PGR w Bieganowie p. Bogumił Paul. Po uzyskaniu zezwolenia na rozpoczęcia prac dnia 13. 07. 1989 roku, wykopy pod ławy fundamentowe wykonano 18. 08. 1989 roku. Pierwsze prace nad budową placówki nadzorował dyr. J. Nowicki, zaś od 1991r. kontynuowała dyr. Halina Kawalec. Częściowo budowę szkoły sfinansowano ze środków Wiejskiego Funduszu Europejskiego dzięki staraniom ministra Artura Balazsa. Generalnym realizatorem inwestycji był Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Miasta i Gminy Września. W prace porządkowe, przy oddaniu szkoły do użytku, takie jak: mycie okien, podłóg, łazienek, mocowanie karniszy, obszywanie firanek, zawieszanie mat, tablic, urządzanie szatni, malowanie i odnawianie mebli (oraz wiele innych) czynnie włączyli się rodzice i nauczyciele. Koło Gospodyń Wiejskich ze wsi Chwalibogowo przekazało do stołówki naczynia kuchenne, zaś Rady Sołeckie z Barda i Chwalibogowa pieniądze na zakup mebli do pokoju nauczycielskiego. Hojnym sponsorem szkoły był również p. Marian Mężyński – właściciel młyna w Bardzie. Pieniądze od niego otrzymane przeznaczono na zakup książek do szkolnej biblioteki i pomocy naukowych. W zagospodarowaniu obejścia szkoły pomogły władze gminne, siejąc trawę i sadząc krzewy. Swoją pomocą i radą zawsze chętnie służył ks. Proboszcz Gabriel Kozikowski. 

Ostatecznie uroczyste otwarcie placówki oraz przekazanie jej uczniom i nauczycielom nastąpiło 14.02.1994 roku. Naukę w nowej szkole rozpoczęło 213 uczniów Chwalibogowa i okolicznych wiosek: Barda, Bukowego Lasu, Mieczysławowa, Grzymysławic, Racławek i Chociczy Małej. Grono nauczycielskie liczyło 16 osób: dyr. H.Kawalec, H.Gauza, G.Gogulska, J.Fimiak, A.Frankowska, H.Nowicka-Skiba, D.Tabaczka, A.Skibiński, M.Skibińska, A.Michalska, ks. G.Kozikowski, A.Nawrocik, I.Wróblewska, V.Matuszak, A.Jaworska, Z.Dyrcz-Kudła. Personel administracji i obsługi stanowili: M.Frydryszak, T.Bączkiewicz, L.Zioła, B.Migdał i B.Pietrzak, później dołączyła E.Dębicka i U.Borowiak.

Z dniem 1.09.1994 roku pracę w naszej szkole rozpoczęła p. Katarzyna Juszczak – pedagog szkolny, a w 1995 roku po jej odejściu, zastąpiła ją p.Kinga Sroka (obecnie Mecler).

Na terenie szkoły prężnie działały organizacje i koła: Samorząd Uczniowski – opiekun H.Nowicka-Skiba, Szkolna Kasa Oszczędności – opiekun G.Gogulska, Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny – opiekun H.Gauza, koło PCK – opiekun Z.Dyrcz-Kudła, biblioteka i czytelnia – opiekun D.Tabaczka, sklepik uczniowski „Kramik” oraz szkolny radiowęzeł prowadzony przez H.Gauze. Od początku istnienia szkoły tj. od 1994 roku do 2002 roku kronikę szkolną prowadziła H.Nowicka-Skiba, zaś od 2002 do 2004 – I.Wróblewska, później Z.Dyrcz-Kudła i do czerwca 2007 – Lidia Szulc.

W skład Rady Rodziców nowej szkoły wchodzili: przewodniczący p.W.Mocek, zastępca p.L.Zioła, skarbnik p.E.Dębicka, członkowie p.M.Smorawska i p.Buźka. Od początku Rada Rodziców wspierała szkołę we wszelkich poczynaniach: organizowała imprezy i uroczystości dla dzieci (Dzień Dziecka, Choinka Noworoczna) oraz zabawy dla rodziców, których dochód przeznaczony był na zakup sprzętu dla szkoły.

Do roku 2001 ruch rotacyjny nauczycieli SSP w Chwalibogowie był niewielki: 22.11.1995 roku pożegnaliśmy naszego kolegę Hieronima Gauzę, który zmarł nagle w drodze ze szkoły do domu, w 1996 pracę dyrektora szkoły w Chociczy Wielkiej objęła A.Frankowska, zaś D.Tabaczka podjęła pracę w Gimnazjum nr 2 we Wrześni. Kolegę H.Gauzę zastąpił nowy nauczyciel wychowania fizycznego Zbigniew Rakowski.

30 sierpnia 2000 roku, na czas choroby p. A.Michalskiej (†10.12.2004), zatrudniona została p. M.Andrzejak – katechetka. Dyr. H.Kawalec pełniła swoją funkcję do 2001 roku. W swojej długoletniej karierze pedagogicznej otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia, a na zakończenie podziękowania. W czerwcu tego roku, wraz z nią, na emeryturę przeszli następujący nauczyciele: J.Fimiak, G.Gogulska, A.Skibiński i M.Skibińska. Wraz z seniorami kadry nauczycielskiej, parafię Bardo opuścił, długoletni, wielce szanowany proboszcz, przyjaciel szkoły i grona pedagogicznego ks. Gabriel Kozikowski. Wszystkich żegnano łzami i kwiatami.

Z dniem 1.09.2001 roku stanowisko dyrektora SSP w Chwalibogowie objął Grzegorz Trocha.

W roku 2004  szkoła obchodziła dziesięciolecie swego istnienia. Niestety nie wszyscy, którzy byli na jej otwarciu doczekali tej chwili, odeszli: kol. H.Gauza, p.T.Bączkiewicz i dyr. J.Nowicki. Wiele zmieniło się również w samej szkole. Od 1994 do 2003 szkołę opuściło 244 absolwentów, kontynuując naukę w szkołach gimnazjalnych, zawodowych, średnich i wyższych. Wielu z nich godnie reprezentowało naszą szkołę, odnosząc sukcesy w konkursach przedmiotowych, recytatorskich, sporcie, Przeglądach Młodych Talentów, turniejach czy olimpiadach.

W roku szkolnym 2003/2004, wskutek likwidacji szkoły w Obłaczkowie, do grona nauczycieli dołączyli pedagodzy tejże szkoły, zaś do braci uczniowskiej dzieci z Obłaczkowa i Osowa. Obecnie w SSP w Chwalibogowie zatrudnionych jest 21 nauczycieli: M.Andrzejak, G.Augustin, M.Bigosińska-Kubiak, Z.Dyrcz-Kudła, B.Holewińska, A.Jaworska, B.Jaworski, L.Kemona, G.Koczorowska, A.Kwiatkowska, G.Machiński, V.Matuszak, A.Nawrocik, H.Nowicka-Skiba, K.Mecler, M.Schoen, L.Szulc, M.Wawrzyniak, W.Wojewódzka, I.Wróblewska. Wszyscy nauczyciele legitymują się wyższym wykształceniem magisterskim i dodatkowo wiedzę swą systematycznie uzupełniają i poszerzają na kursach doskonalących i studiach podyplomowych. Spośród tej kadry 2 nauczycieli posiadało tytuł nauczyciela dyplomowanego (A.Jaworska i G.Trocha).

W roku szkolnym 2003/2004 do SSP w Chwalibogowie uczęszczało 168 dzieci. Szkoła była dla nich miejsce, gdzie mile i pożytecznie spędzali czas. Z myślą o nich i dla nich nauczyciele organizowali wyjazdy do kina, teatru, muzeum, na basen, obozy, wycieczki turystyczno-krajoznawcze po najciekawszych okolicach Polski, rajdy piesze i rowerowe, dyskoteki, spotkania z aktorami czy koncerty. Na terenie szkoły podejmowano również szereg akcji charytatywnych służących dzieciom z rodzin najuboższych, schorowanych i potrzebujących pomocy np.: „Góra grosza”, „Pomocna dłoń”, zbiórka odzieży, żywności i zabawek. Honorowymi gośćmi naszej szkoły byli: Biskup Bogdan Wojtuś, ks. Arcybiskup Henryk Muszyński, artyści scen warszawskich, łódzkich, poznańskich i sceny gnieźnieńskiej, przedstawiciele władz gminnych, wojewódzkich i ministerialnych.

Rok 2005/2006 przyniósł zmniejszenie liczebności klas, co pociągnęło za sobą zmiany kadrowe. Na urlopy dla poratowania zdrowia odeszły dwie nauczycielki (L.Kemona i W.Wojewódzka), do innych szkół oddelegowano trzy panie (G.Augustin, M.Bigosińska-Kubiak, A.Kwiatkowska).

Od roku 2003 szkoła dysponuje nowocześnie wyposażoną pracownią komputerową, pierwotnie 5-stanowiskową zakupioną ze środków Rady Rodziców, a obecnie 15-stanowiskową z projektu Prezydenta RP „Internet w szkołach”. Uczniowie naszej szkoły, z tytułu otrzymania zestawów komputerowych (10 uczniowskich + 1 nauczycielski), M.Waliszewska i P.Pietrzak wraz z dyr. G.Trochą byli honorowymi gośćmi Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego.

W budynku szkolnym znajdują się sale przedmiotowe do nauki j.niemieckiego, przyrody, matematyki, j.polskiego, plastyki i biblioteka z czytelnią, świetlica z zapleczem kuchennym oraz, na najniższej kondygnacji, niewielka sala gimnastyczna z szatnią, łazienki i pomieszczenia magazynowe. Dzieci z klas najmłodszych 0 – III uczą się w salach na I piętrze, starsze na II piętrze.

Uczniowie zgodnie ze swoimi zainteresowaniami wolny czas pozalekcyjny spędzają na zajęciach koła plastycznego, informatycznego, „Żywego słowa”, PCK, SKKT „Tropiki”, teatralnego, matematycznego, Miłośników Języka Niemieckiego, Młodego dziennikarza, Młodego Europejczyka, Szkolnego Ogniska Misyjnego oraz uczęszczają na treningi sportowe. Na terenie szkoły prowadzone są zespoły dydaktyczno-wyrównawcze z j.polskiego, matematyki, przyrody oraz zajęcia korekcyjne dla dzieci z wadami rozwojowymi: skrzywienie kręgosłupa, płaskostopie. Raz w tygodniu pełni w szkole dyżur higienistka.

Działają również świetlice środowiskowe w Obłaczkowie, Osowie, Chwalibogowie dla maluchów z okolicznych wiosek.

Przeprowadzone wizytacje szkoły przez mgr M.Gajowiecką, mgr inż. J.Nowaczyka, naczelnika Wydziału Oświaty UMiG Września oraz burmistrza Wrześni dawały pozytywny obraz szkoły, a ostatnia ocena wyrażała uznanie dla jej osiągnięć i zaangażowania nauczycieli w edukację uczniów.

Od wielu lat szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym, organizując wycieczki, uroczystości szkolne, festyn rodzinny, a od stycznia 2004 kursy komputerowe dla dorosłych (z ramienia ARiMR). Przeszkoliliśmy ponad 180 osób.

W roku szkolnym 2005/2006 nauczyciele naszej szkoły przygotowali dwa programy w ramach konkursu wyrównywania szans edukacyjnych obszarów wiejskich i na ich realizację otrzymali fundusze ze środków Unii Europejskiej (zorganizowano 5 wycieczek jednodniowych i 1 dwudniową do Warszawy, zakupiono materiały i pomoce szkolne, przeprowadzono warsztaty malarskie, plastyczne, wystawiono jasełka).

Od tego roku datują się sukcesy drużynowe i indywidualne uczniów naszej szkoły w Lidze strzeleckiej szkół podstawowych i gimnazjalnych gminy Września (I miejsca).

Następny rok szkolny przyniósł sukces grupie uczniów realizujących projekt „Poznajemy historię miejsc, z których pochodzimy”. Zdobyli oni tytuł „Uczniów z klasą” w ogólnopolskiej akcji portalu Gazety. Zainteresowanie lokalnej społeczności ich własną historią było tak duże, że jeszcze dwa lata trwało porządkowanie napływających informacji. Długo po jego zakończeniu do szkoły docierały listy elektroniczne z różnych stron świata, a to z podziękowaniami za wspomnienia z dzieciństwa, a to z prośbą o informacje o krewnych.

Dodatkowym wyróżnieniem dla uczniów biorących udział w akcji „Uczniowie z klasą” było zaproszenie do Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie na pokaz eksperymentów fizycznych i chemicznych przygotowanych przez naukowców Centrum Naukowego Kopernik.

Realizacją projektu zajmowały się: H.Nowicka-Skiba, A.Jaworska i G.Koczorowska, które oficjalnie zakończyły projekt w czerwcu 2008 roku wystawą w Muzeum Regionalnym we Wrześni.

Rok szkolny 2008/2009 zakończył się bardzo owocnie. W ramach programu „Radosna szkoła” powstał plac zabaw dla małych dzieci, zakończono remonty łazienek na dwóch piętrach oraz zatwierdzono projekt budowy sali gimnastycznej.

Czworo następnych pedagogów zdobyło tytuł nauczyciela dyplomowanego: Anna Morawska, Ilona Wróblewska, Violetta Matuszak, Halina Nowicka-Skiba.

W 2009 roku władze gminne zamknęły następną małą szkółkę w Chociczy Wielkiej, a jej uczniowie trafili do SSP w Chwalibogowie.

Gminna inauguracja roku szkolnego 2010/2011 połączona została z otwarciem hali sportowej w Samorządowej Szkole Podstawowej w Chwalibogowie. Na budowę obiektu Miasto i Gmina Września otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1.723.676 zł. Całkowita wartość projektu „Budowa sali sportowej przy SSP w Chwalibogowie” wyniosła 2.318.670 zł. Pozostała kwota 574.558 zł pochodzi ze środków własnych gminy. Zapotrzebowanie na tego typu obiekt jest ogromne. Hala sportowa służyć będzie dzieciom i młodzieży zarówno jako miejsce szkolnych zajęć programowych, jak i imprez sportowo-rekreacyjnych integrujących mieszkańców gminy.

W tym samym roku szkolnym w salach lekcyjnych pojawiły się pierwsze tablice multimedialne, a rok później dyrektor zgłosił naszą szkołę do programu pilotażowego „Cyfrowa szkoła”.

We wrześniu 2012 roku w szkole otwarto oddział przedszkolny „Polnych kwiatków”.

W październiku 2012 roku ruszyła rozbiórka budynku byłej stacji PKP. W trakcie wykopów odkryto niewybuch. Mieszkańcy Chwalibogowa przypomnieli historię o bocznicy kolejowej, która była bombardowana w czasie II wojny światowej.

W tym samym miesiącu nagrodę Wielkopolskiego Kuratora Oświaty otrzymała Zofia Dyrcz-Kudła.

Rok szkolny 2012/2013 wyznaczył nowe trendy edukacyjne. Nasza szkoła zakwalifikowała się do rządowego programu „Cyfrowa szkoła”. Otrzymaliśmy 30 laptopów uczniowskich i 10 nauczycielskich oraz tablicę multimedialną, aby wykorzystywać nowe technologie na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Drugim dużym programem realizowanym w tym samym roku była „Szkoła z Klasą 2.0”, którego wynikiem jest przyszkolny ogród powstały przy współpracy nauczycieli, uczniów i rodziców oraz dyrektora szkoły. Grupa naszych uczniów prezentowała projekt „Ogród zmysłów” na Festiwalu Projektów w Centrum Kopernika w Warszawie. Rewelacyjnym efektem pracy w obu programach stała się szkolna telewizja „Blog reporter” i niepowtarzalne filmiki obrazujące pracę uczniów i nauczycieli. To właśnie dzięki nim grupka uczniów pod opieką nauczyciela j.angielskiego Michała Łechtańskiego zdobyła I miejsce w konkursie ogólnopolskim „Nakręceni na języki” i III nagrodę w konkursie „Zmieniamy miasta i miasteczka”.

Rozpoczął się rok szkolny 2013/2014. Zaangażowaliśmy się w program „Tesco dla szkół” i nowa ekipa filmowa nakręciła filmik na konkurs „Talent do niemarnowania”. Nie zapomnieliśmy jednak o naszym ogrodzie! Z pomocą rodziców i siłami nauczycieli oraz uczniów przygotowaliśmy ogród do zimy.

W październiku nagrodę Wielkopolskiego Kuratora Oświaty otrzymała A.Jaworska, a nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Września dyrektor G.Trocha i nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej A.Nawrocik.

18 maja 2014 roku okolicę obiegła wiadomość o budowie w pobliżu Wrześni wielkiej fabryki samochodów osobowych Volkswagena. Później sprecyzowano miejsce – Białężyce.

W roku szkolnym 2014/2015 nasza szkoła znalazła się w gronie zwycięzców III edycji programu Niebieskie Granty, organizowanego przez firmę Volkswagen (6 tys. zł). Projekt EkoTube zostanie zrealizowany w ramach tego programu – ogród kwiatowy dla owadów i działania promujące ekologię w lokalnym środowisku. W tym roku szkolnym zostaną zrealizowane jeszcze dwa ogólnopolskie projekty: Mały Mistrz (lekcje wychowania fizycznego dla klas I) i Mistrzowie Kodowania (programowanie dl uczniów klasy V).

Rok szkolny 2015/2016 zakończył się wysokimi wynikami na sprawdzianie zewnętrznym. Uczniowie klasy VI napisali powyżej średniej krajowej (71,58%) – piąte miejsce w powiecie, w przypadku matematyki to (61,05%) – drugie miejsce w powiecie. Na szczególną uwagę zasługuje bardzo wysoka średnia z języka angielskiego (85%) – pierwsze miejsce w powiecie.

W roku szkolnym 2016/2017 realizowaliśmy projekt szkolny „Rodzina jest super” mający na celu włączenie większej grupy rodziców w różne działania szkolne. Nauczyciele zapraszali rodziców na wspólne wyjazdy do kina, teatru, do udziału w szkolnym konkursie recytatorskim, imprezach plastycznych i Rodzinnym Rajdzie Rowerowym. W czerwcu 2017 roku zmarła emerytowana nauczycielka naszej szkoły pani Maria Skibińska.

W nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku przez Wielkopolskę przeszła nawałnica, która wyrządziła ogromne szkody. Najbardziej zniszczone były przede wszystkim tereny w okolicach Gniezna i Wrześni – pozrywane dachy, połamane płoty i ogromne ilości drzew. Chwalibogowo i okoliczne wioski nie odnotowały wielkich strat. Najczęściej woda wlewała się szczelinami w oknach do domów, przewracały się donice z kwiatami, łamały gałęzie. W naszej szkole już w sobotę panie z obsługi technicznej usunęły wodę z podłóg.

11 września ruszyła budowa wielokrotnie zapowiadanego Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. Obiekt o powierzchni 5 000 m2 zostanie wyposażony w nowoczesne pracownie, które posłużą prowadzeniu efektywnego kształcenia zawodowego. W ciągu najbliższych 12 miesięcy wybuduje je firma Mirbud ze Skierniewic.

Wraz z nowym rokiem szkolnym rozpoczęła się reforma oświaty. W szkole jest teraz więcej uczniów i nauczycieli. Funkcję wicedyrektora objęła Zofia Dyrcz-Kudła. Wprowadzony został dziennik elektroniczny, aby usprawnić pracę nauczycieli i kontakt z rodzicami. Również uczniowie zyskali bieżący wgląd w swoje oceny.

W tym roku szkolnym realizowaliśmy dwa projekty edukacyjne Cybernauci i Cyfrowobezpieczni.pl poszerzając wiedzę na temat cyfrowego bezpieczeństwa uczniów, rodziców i nauczycieli. Materiał filmowy przygotowany przez siódmoklasistki pod okiem pana Michała Łechtańskiego został uhonorowany I nagrodą w Ogólnopolskim Konkursie „Przyjaźń” w ramach kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”. Od września uczniowie naszej szkoły mogą trenować karate w Średzkim Klubie Karate Shotokan „Mikasa”. Zawodnicy regularnie biorą udział w turniejach Wielkopolskiej Ligii Karate i zdobywają liczne nagrody.  

W październiku 2018 roku zrealizowaliśmy dwa projekty ogrodnicze – rewitalizacja szkolnego „Ogrodu Zmysłów” przy wsparciu finansowym firmy Volkswagen Polska oraz nasadzenia drzew i krzewów wokół budynku szkolnego finansowane przez Urząd Gminy Września. Również w październiku praca i osiągnięcia nauczyciela j.angielskiego Michała Łechtańskiego zostały nagrodzone przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Od listopada realizowaliśmy projekt „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020” pozyskując tablety dla naszej szkoły. Grupa uczniów spotykała się co tydzień na zajęciach prowadzonych przez A.Jaworską poszerzających wiedzę i umiejętności informatyczne. Cztery grupy realizowały pod-projekty: „Ożywić dinozaura”, „Szkoła w QR-ach”, „3 stolice”, „Kosmiczna podróż”. Wyróżniony trzy podprojekty.

24 listopada 2018 roku zmarł Marian Mężyński (99 lat) – najsłynniejszy młynarz powiatu wrzesińskiego. Młynem w Bardzie już od kilku lat zarządza siostrzeniec ostatniego młynarza Janusz Rogacki-Mężyński.

Rok 2019/2020 rozpoczęliśmy zmianą na stanowisku wicedyrektora – objęła je Monika Broniarczyk. Cały rok szkolny rozplanowaliśmy w szczegółach: Dni Dziedzictwa Europejskiego, Targi TurSalon w Poznaniu, wyjazdy do kina i teatru, wycieczki, II Szkolny Festiwal Nauki, projekt LekcjeEnter… Niestety część naszych przedsięwzięć nie została zrealizowana – 11 marca zaskoczyła nas decyzja władz gminnych o obowiązkowej kwarantannie związanej z epidemią COVID-19, dzień później taką samą decyzję podjęło Ministerstwo Edukacji i Nauki. Nagle wszystko stanęło – bardzo trudno było nam odnaleźć się w tej sytuacji. Powoli jednak zaczęliśmy szukać rozwiązań – jak kontaktować się z uczniami i rodzicami, jak w tej sytuacji uczyć? Wiele firm zaproponowało bezpłatny dostęp do platform edukacyjnych – edziennik Vulcan, Office365, dzwonek.pl, epodreczniki.pl. Do końca czerwca pracowaliśmy zdalnie, jedynie ósmoklasiści przyjechali na egzaminy do szkoły. Również świadectwa zostały rozdane w szkole, w pustych salach z zachowaniem reżimu sanitarnego. W tych trudnych okolicznościach podjęliśmy inicjatywę #pasekdlakazdegoucznia, aby uhonorować trud naszych podopiecznych związany z edukacją zdalną. Odnotowaliśmy też sukces w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny – trzy wyróżnienia dla najlepszych matematyków.

Rok szkolny 2020/2021 rozpoczął się w reżimie sanitarnym spotkaniami z wychowawcami. Nowe regulaminy znacznie ograniczyły możliwości działań nauczycieli – wiele instytucji wycofało oferty edukacyjne, ale mimo przeciwności wzięliśmy aktywny udział w akcji Sprzątanie Świata – uczniowie najstarszych klas sprzątali Obłaczkowo i Bardo. W Bardzie czekała na nas nowa właścicielka pałacu i parku – pani Marta Zys, która oprowadziła nas po wykarczowanych ścieżkach i opowiadając historię tej posiadłości.

Niestety, w związku z rozwijającą się pandemią rząd podjął decyzję o  powrocie do nauczania zdalnego od 26 października. Okres zamknięcia przedłużył się do końca maja 2021 roku. Tym razem poradziliśmy sobie lepiej – udało nam się połączyć wirtualną rzeczywistość ze światem realnym. Z pomocą przyszło nam Centrum Nauki Kopernik z projektem online „Nauka dla Ciebie – e-Laboratorium” i „e-Planetobus”. Następny wirtualny projekt dotyczył bezpieczeństwa w sieci „Przystań w sieci”. Zorganizowaliśmy też zbiórkę skarpetek dla potrzebujących, kwestowaliśmy na rzecz WOŚP, sadziliśmy drzewka. W maju dostaliśmy też zgodę na rajd pieszy do Wrześni.

Następny rok szkolny rozpoczął się w cieniu pandemii, ale staraliśmy się realizować krótkie wyjazdy lub wyjścia integracyjne dla uczniów poszczególnych klas. Niestety w sezonie zimowym na kilka tygodni znów przeszliśmy na nauczanie zdalne. Najtrudniejszy czas miał jednak dopiero nadejść – 24 lutego zaczęła się wojna w Ukrainie. W marcu dotarło do naszej szkoły czworo dzieci z rodzin uchodźców, później doszło jeszcze siedmioro. Nauczyciele, tak jak poprzednio, podołali wyzwaniu – treści notatek i zadań były tłumaczone na język ukraiński. Później wydawnictwa zaproponowały tłumaczenia własnych materiałów. A dzieciaki :), z zaciekawieniem powitali przybyszów i przyjęły ich do swoich grup. Nie odnotowaliśmy problemów adaptacyjnych.

W rok szkolny 2022/2023 weszliśmy z rozmachem – zielona szkoła w Lądzie nad Wartą, wycieczki do Kłodawy, Krakowa i Kotliny Kłodzkiej, rajdy piesze i rowerowe, dyskoteki, bal, konkursy, wyjazdy do kina i teatru, wieczornice, akademie, pikniki i oczywiście edukacja w salach lekcyjnych. W roku 2023 z okazji 30-lecia spółki Volkswagen Poznań można było również zwiedzać zakład powstały we Wrześni (wybudowany w 2016 roku). Mogliśmy się poszczycić również wysokimi wynikami egzaminu ósmoklasisty. Ze smutkiem przyjęliśmy decyzję p. Michała o rezygnacji z pracy w naszej szkole i otwarciu własnej działalności (ekonomia jest nieubłagana 🙁

We wrześniu 2023 dotarła do nas wiadomość, że projekty graficzne uczennic naszej szkoły zostały wysoko ocenione i wygraliśmy mobliną pracownie komputerową z Ministerstwa Cyfryzacji: 16 laptopów, szafkę na laptopy i mobilny monitor. Aktywizowaliśmy uczniów organizując quest po Gnieźnie, wyjazdy do kina, teatru, na wystawę multisensoryczną dzieł van Gogha do Poznania, wieczornice i apele, jasełka i wigilie szkolne.

Inne materiały historyczne

Źródła: Kroniki szkolne, protokólarze, faktury (dokumenty w posiadaniu SSP w Chwalibogowie), od 1994 roku zapiski własne tamtejszej nauczycielki A.Jaworskiej.