W roku szkolnym 2022/2023 świetlica szkolna czeka na naszych uczniów w godzinach: 6.20-15.50

Aby pobrać wniosek kliknij tu. 

 DSC 1526 640x427

 

 

 

Wychowawcy: Kinga Plucinska-Zdunek

Ze świetlicy szkolnej korzystają dzieci objęte dowozem szkolnym oraz wymagające opieki po zajęciach lekcyjnych. Opieka zorganizowana jest przed i po zajęciach szkolnych oraz w czasie ich trwania.

W razie potrzeby można zapisać dziecko na świetlicę popołudniową (po zajęciach). Należy wypełnić - WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ i złożyć w sekretariacie szkolnym lub u wychowawców.

Świetlica popołudniowa zorganizowana jest dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy swoich rodziców (opiekunów) lub inne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki w szkole. Dziecko zapisywane jest do świetlicy na dany rok szkolny. Przyjmowanie wniosków odbywa się przez cały rok.

Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, twórczych działań oraz odrabiania prac domowych. Świetlica spełnia swoją funkcję. Stara się rozwijać umiejętności i uzdolnienia dzieci, wyzwalać ekspresję twórczą i kształtować sprawność ruchową. Staramy się, aby nasze zajęcia uczyły dzieci współdziałania w grupie i kształtowały umiejętności prawidłowego komunikowania się.

Zajęcia prowadzone w świetlicy oparte są o zatwierdzony na początku roku szkolnego Plan pracy świetlicy. Tematyka zajęć uwzględnia kalendarzowy układ roku oraz wynikające z niego święta i uroczystości. Zajęcia świetlicowe mają zarówno charakter indywidualny, jak  i grupowy. Odbywa się zgodnie z dziennym rozkładem zajęć.

W świetlicy prowadzone są zajęcia zgodne z programem pracy dydaktyczno -wychowawczej, realizując założone w nim cele:

- Zapewnienie wszechstronnej opieki dzieciom przebywającym w świetlicy przed w czasie i po lekcjach.

- Dbanie o prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny dzieci.

- Przyswojenie dzieciom kultury dnia codziennego.

- Przeciwdziałanie agresji, integracja uczniów.

- Zapoznanie dzieci z kulturą i tradycjami własnego kraju i krajami Unii Europejskiej.

- Rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań.

- Przyzwyczajanie dzieci do dokładnego, systematycznego i samodzielnego odrabiania lekcji.

- Rozwijanie zainteresowań życiem przyrody i prawidłowego stosunku do niej.

- Pogłębianie, rozszerzanie i utrwalanie wiadomości z różnych dziedzin.

W świetlicy prowadzone są zajęcia :

- plastyczne (rysowanie, malowanie, wycinanie, wyklejanki itp.),

- muzyczne (zabawy ze śpiewem, słuchanie różnorodnej muzyki, zajęcia rytmiczno -muzyczne, taniec),

- sportowe (gry i zabawy ruchowe na sali gimnastycznej , boisku szkolnym),

- dydaktyczne (zabawy słowne, krzyżówki, rebusy, zgadywanki, doskonalenie czytania),

- zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych (oglądanie bajek, filmów, programów dla dzieci),

- zajęcia edukacyjne o tematyce prozdrowotnej, profilaktycznej i proekologicznej.

Świetlica znajduje się na pierwszym piętrze w sali nr. 23. Pomieszczenie dostosowane jest do potrzeb dzieci. Znajdują się w nim gry i zabawki, sprzęt RTV. Ponadto korzystamy z sali gimnastycznej, sali zabaw, placu zabaw oraz boiska szkolnego.

Dzieci i ich rodzice zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Świetlicy.