PLAN PRACY RADY RODZICÓW SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHWALIBOGOWIE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

LP ZADANIE SPOSOBY REALIZACJI TERMIN ODPOWIEDZIALNI

UWAGI

1.

ORGANIZACJA PRACY RADY RODZICÓW

1. Struktura Rady, regulamin, zasady działania

wrzesień 2018 Dyrektor                    Przewodniczący RR

2. Podsumowanie pracy Rady Rodziców za rok szkolny 2017/2018 w zakresie:                           -działalności finansowej,                       - działalności programowej

wrzesień 2018

Przewodniczący RR Prezydium RR                     Komisja Rewizyjna RR
3. Opracowanie „Planu pracy Rady Rodziców” wrzesień 2018 Prezydium Rady Rodziców
4.Sprawozdanie z pracy RR za rok szkolny 2017/2018

wrzesień 2018

Przewodniczący RR Prezydium RR                     Komisja Rewizyjna RR

2.

UDZIAŁ RADY RODZICÓW                   W PRACY DYDAKTYCZNEJ                   I WYCHOWAWCZEJ                                  SZKOŁY

1. Zgłaszanie propozycji                   i uwag do „Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie”

wrzesień 2018

Rada Rodziców

2. Podjęcie Uchwały opiniującej „Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie”

wrzesień 2018 Rada Rodziców

3. Opiniowanie dokumentów wewnętrznych szkoły

według potrzeb Prezydium Rady Rodziców

4. Opiniowanie pracy nauczyciela i dyrektora w przypadku ich awansu zawodowego

według potrzeb Prezydium Rady Rodziców

5. Współpraca                       z instytucjami, organizacjami działającymi               w środowisku lokalnym                              w zakresie realizacji zadań

cały rok

Prezydium Rady Rodziców

3.

UDZIAŁ RODZICÓW                      W ORGANIZACJI ŻYCIA SPOŁECZNOŚCI UCZNIOWSKIEJ

1. Współudział                   w organizacji zebrań rodziców

zgodnie                z harmonogra-      mem zebrań

Klasowe Rady Rodziców

2. Pomoc                                          w organizacji                      i opiece nad uczniami w czasie wycieczek               i imprez klasowych według potrzeb Klasowe Rady Rodziców Wychowawcy
3. Współudział                      w organizacji różnych form pozalekcyjnej działalności uczniów według potrzeb Dyrektor                   Wychowawcy                      Rada Rodziców

4. Współudział                   w prowadzeniu „Ogrodu Zmysłów”

cały rok

Rada Rodziców Opiekunowie ogrodu

5. Partnerstwo przy realizacji grantu „Zagospodarowanie terenów zielonych                            w miejscowościach: Chwalibogowo, Marzenin”

Oraz Projektu „Pomoc sąsiedzka” realizowanego przez fabrykę VW

Jesień 2018

Rada Rodziców

5. Współorganizacja lub patronat nad konkursami                                i działaniami)

(m.in.: DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ, SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI, 100. ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI                  DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA, MIKOŁAJKI, KONKURSY BOŻONARODZENIOWE, BAL KARNAWAŁOWY, DZIEŃ DZIECKA, WIECZORY POETYCKIE, RAJD RODZINNY…)

Cały rok według potrzeb

Prezydium Rady Rodziców, Rada Rodziców

4.

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA RADY RODZICÓW

1. Pozyskiwanie funduszy Rady Rodziców

Wpłaty na Radę Rodziców, organizacja Walentynkowej zabawy karnawałowej 2019

cały rok

16 lutego 2018r.

Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców

2. Zakup „wyprawek” dla uczniów klas pierwszych sierpień 2019 Prezydium Rady Rodziców

3. Zakup książek i nagród rzeczowych dla uczniów wyróżniających się w nauce

według potrzeb cały rok Prezydium Rady Rodziców
4. Zakup nagród za udział                                    w konkursach tematycznych według potrzeb cały rok Prezydium Rady Rodziców